Změny v novém občanském zákoníku - právo stavby

» Realitní blog » Změny v novém občanském zákoníku - právo stavby

tn2_obrazek_27V tomto a v následujících článcích Vám představíme hlavní změny v NOZ a v novém katastrálním zákonu, které se týkají prodeje nebo pronájmu nemovitostí.

 

Právo stavby

Jednou z největších novinek NOZ oproti současnému OZ je znovuzavedení práva stavby do českého občanského práva (§1240 a násl.).


Velkou změnu přináší pravidlo, které říká, že vše, co je pod stavbou, je součástí pozemku. Do konce minulého roku přitom platilo, že stavba a pozemek, na kterém stojí, mohou patřit jinému majiteli a pokud tento právní stav vznikl ještě v roce 2013, platí i nadále. Právo stavby bude možné zřídit jako právo dočasné, s maximální délkou trvání 99 let. 
Právo stavby má na našem území historickou tradici, kterou odráželo i zakotvení tohoto institutu v právních předpisech. Nový občanský zákoník se k zakotvení práva stavby opět navrací, neboť se jedná v praxi o velmi přínosný prostředek. To ostatně potvrzují i zahraniční právní řády, kde právo stavby není žádnou novinkou (např. Nizozemsko, Rakousko, Německo či Švýcarsko).


V případě, že nyní budete chtít stavět na pozemku, a nejste jeho majitelem, stane se stavba součástí pozemku. Pro zachování práva svobodně se stavbou nakládat, pokud pozemek nevlastníte, vznikl institut práva stavby. 
Důvodem je právě pravidlo, že stavba je součástí pozemku, nemůže mít tudíž rozdílného vlastníka. Pokud však vlastník po určitou dobu nemá v úmyslu na svém pozemku stavět, může pozemek dočasně přenechat jiné osobě, které tam stavět umožní. Právo stavby zahrnuje jednak možnost vybudovat stavbu novou, ale může spočívat i v oprávnění převzít již existující stavbu, což je užitečné zejména za účelem její opravy či modernizace.


Jedná se o věcné právo k cizí věci, které stavebníka opravňuje mít na pozemku stavbu a užívat jí, jako by byla jeho majetkem, ačkoli ve skutečnosti bude majetkem vlastníka pozemku. Stavba z pohledu práva tedy už není samostatnou věcí a nelze s ní nakládat samostatně (prodej, darování, zřízení zástavního práva), protože je součástí práva stavby. Právě právo stavby je naopak věcí, kterou je možné darovat, prodat, zastavit, zdědit, pronajmout nebo k ní zřídit služebnost. (Vlastník pozemku si ale může ve smlouvě o zřízení práva stavby vymínit i jistá omezení nebo podmínky – například souhlas se zřízením zástavy atd.)


V případě dotazů nás kontaktujte