Pozor na věcné břemeno. Jaká známe a jak je řešit?

» Realitní blog » Pozor na věcné břemeno. Jaká známe a jak je řešit?

Věcná břemena slouží k tomu, aby oprávněný mohl využít určitou část užitné hodnoty cizí věci. Pro vlastníka to znamená, že je naopak povinen něco dát, konat, trpět, nebo se něčeho zdržet. Podle obsahu povinnosti rozlišuje NOZ služebnosti a reálná břemena. Věcné břemena služebnosti upravuje NOZ (§1267 a násl.) a jejich škála je velmi široká. 

Jaká věcná břemena známe a jak je případně řešit?

Druhy služebnosti:věcné břemeno

 • Užívací právo – asi nejznámější služebnost. Služebností užívacího práva se oprávněnému poskytuje právo užívat cizí věc pro jeho vlastní potřebu a potřebu jeho domácnosti
 • Požívací právo – oprávněná osoba i vlastník smí brát užitky a výnosy, stejně tak se musí podílet na ztrátách a nákladech.
 • Služebnost bytu – jedná o zvláštní formu užívacího či požívacího práva a jedná se přímo o sdílení jedné domácnosti.
 • Nezbytná cesta – typickým příkladem je pozemek, ke kterému se vlastník může dostat pouze přes pozemek jiného vlastníka – ten může požadovat za toto užívání úplatu.
 • Služebnost inženýrské sítě – zakládá právo vlastním nákladem a vhodným i bezpečným způsobem zřídit na služebném pozemku nebo přes něj vést vodovodní, kanalizační, energetické nebo jiné vedení, provozovat je a udržovat.
 • Opora cizí stavby – jedná o stěny na hranici dvou pozemků, o jejichž opravy se dělí oba sousedé podle míry užívaní (zpravidla však rovným dílem).
 • Služebnost okapu – přestože je okap i potrubí na pozemku jednoho majitele, z důvodu služebnosti se o náklady spojené s udržováním okapu podílejí všichni, kteří daný odtok ze střechy využívají.
 • Právo na svod dešťové vody – po domluvě se sousedem je možné dešťovou vodu zasakovat na jeho pozemku.
 • Právo na vodu – jedná se o možnost využívat zdroj vody na cizím pozemku (např. studnu).
 • Služebnost rozlivu – v případě prevence před povodní či při povodni může vlastník vodního díla využít váš pozemek pro rozliv přebytečné vody.
 • Služebnost stezky, průhonu a cesty – dle typu pozemní komunikace ji je možné využít pro pěší průchod, hnaní zvířat či pro průjezd motorového vozidla.
 • Právo pastvy – jedná se o možnost využít cizí pozemek pro pastvu.

Zánik věcného břemena

Věcná břemena zanikají dohodou smluvních stran, uplynutím doby sjednané, smrtí oprávněné osoby. V některých případech se lze domáhat zániku věcného břemene soudní cestou. Zatajením skutečnosti o váznoucím věcném břemenu se kupující může domáhat práva na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo práva odstoupit od smlouvy.   

Máte dotaz týkajícího se tohoto tématu či čehokoliv jiného ohledně realit? Kontaktujte nás