Etický kodex HESTIA Group

HESTIA Group a zástupci společnosti vždy poskytují své služby s profesionální a odbornou péčí, v souladu s dobrými mravy, s platnou legislativou České republiky a obchodní etikou tak, aby klienti společnosti neutrpěli jakoukoli majetkovou či nemajetkovou újmu.

HESTIA Group a zástupci společnosti hájí zájmy svých klientů a současně se chovají spravedlivě ke všem účastníkům obchodu. V případě, že by hrozilo poškození jedné ze zúčastněných stran, je zástupce povinen obchod neuzavřít.

Zástupce společnosti záměrně neuvede klienta v omyl, nezneužije jeho důvěru ve prospěch svůj nebo jiné osoby. Nezamlčí klientovi žadnou skutečnost podstatnou pro úspěšné uskutečnění sjednávané obchodní transakce.

Zástupce společnosti nikdy nezneužívá nepříznivé situace klienta, jeho tísně, rozumové slabosti, rozrušení nebo nedostatku informací.

HESTIA Group nabízí nemovitosti pouze s písemným souhlasem přímých majitelů.

HESTIA Group uvádí při prezentaci svých Služeb a při nabídce nemovitostí pravdivé a úplné informace. Vědomé uvádění zavádějících informací, vynechání závažných skutečností nebo nepravdivých tvrzení je zakázáno.

HESTIA Group a zástupci společnosti se zavazují jednat v souladu se zákonem č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů. Budou zachovávat absolutní diskrétnost nejen vůči přímým klientům, ale i třetím stranám dotčeným obchodní transakcí, a to i po ukončení obchodního případu.

HESTIA Group průběžně školí své zaměstnace a zástupce tak, aby se zdokonalovali ve všech oblastech realitní činnosti a tím se zvyšovala jejich odbornost a kvalifikace.
Zástupce společnosti je povinen své klienty pravidelně informovat o průběhu obchodu. Cílem zástupce je maximální spokojenost klienta. V případě potřeby poskytne klientovi profesionální radu a pomoc.

Zástupce společnosti se svým jednáním, a to i ve svém osobním životě, zasazuje o šíření dobrého jména HESTIA Group s.r.o., o zvýšení prestiže profese realitního makléře a obchodování s realitami vůbec.

HESTIA Group a zástupci společnosti se nezúčastňují nekalé soutěže na realitním trhu. Neznevažují činnost ostatních makléřů, ani se nevyjadřují k činnostem konkurenčních společností s úmyslem je poškodit. Je-li o názor požádán zástupce společnosti vyjádří ho slušným a bezúhonným způsobem.

Sankce


Porušení tohoto etického kodexu je společností HESTIA Group považováno za porušení smluvních ujednání, a může vést až k propuštění zaměstnace nebo zástupce ze společnosti.
Společnost HESTIA Group se může domáhat náhrady škody po osobě která způsobila porušením etického kodexu škodu společnosti HESTIA Group či dobré pověsti.

Máte dotaz?

Kontaktujte nás